Noteikumi

Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) paredz vispārējos pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" interneta veikala ventspilstirgus.lv/veikals  (turpmāk – „E-Tirgus”) nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas E-Tirgus piedāvātās preces vai jebkādā citā veidā izmanto E-Tirgus sniegtos pakalpojumus.

E-Tirgus ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kas ir orientēts uz patērētājiem, kuri iegādājas preces personisko, ģimenes, mājsaimniecības vajadzībām jeb nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību.

E-Tirgus preču tirdzniecību organizē, pilda un ar to saistītos pakalpojumus Pircējam sniedz pašvaldības SIA „Ventspils tirgus”, juridiskā adrese: Pils iela 14, Ventspils, LV-3601, Latvija, reģistrācijas nr.: 41203001777, PVN maksātāja kods LV41203001777  (turpmāk – „Pārdevējs”).

Par Pircējiem šajos Noteikumos ir uzskatāmas personas, kuras iepērkas E-Tirgū vai izmanto citus E-Tirgus pakalpojumus. Izmantot E-Tirgus un tajā iepirkties ir tiesības (a) rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kuras ir pilngadīgas un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu, un (b) juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai  pilnvarotie pārstāvji, piereģistrējoties E-Tirgus Noteikumos noteiktā kārtībā, (turpmāk – „Pircējs”) Veicot pasūtījumu Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties E-Tirgū, proti, tas atbilst šiem noteikumiem.

Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un E-Tirgu noslēgtu līgumu (Distances līgums) un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz E-Tirgū preču pasūtījumu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu (ja Pircējs ir izvēlējies, ka par precēm norēķināsies pasūtīšanas laikā) un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu E-Tirgus nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma. Ja Latvijas Republikas normatīvie akti paredz, ka atbilstošās preces var iegādāties tikai personas, kurām ir tādas tiesības (piem., alkoholu vai enerģijas dzērienus var iegādāties tikai tās personas, kuras nav jaunākas par 18 gadiem), līgums starp Pircēju un E-Tirgu par tādu preču pirkšanu- pārdošanu uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad E-Tirgus (tā pārstāvis) atbilstošo preču piegādes laikā pārliecinās, ka Pircējs (t. i., atbilstošo preci pasūtījusī un tās cenu samaksājusī  persona vai juridiskās personas gadījumā tās pārstāvis vai pilnvarotā persona) ir tiesīga iegādāties pasūtītās preces. E-Tirgum konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu, preces Pircējam nav pārdodamas, bet par precēm samaksātā nauda  atmaksājama Pircējam 5 (piecu) darba dienu laikā no plānotās piegādes dienas. Tādā gadījumā E-Tirgum ir tiesības no Pircējam atmaksājamās summas, ieturēt preču piegādes izdevumus. Ja Pircējs par preču piegādi nav samaksājis iepriekš, bet augstāk norādīto iemeslu dēļ preces nevar nodot Pircējam, Pircējam ir jāsamaksā E-Tirgum preču piegādāšanas izdevumi, kas ir līdzvērtīgi 3 EUR (trīs eiro). Pircējam ir arī tiesības pirms pasūtījuma piegādes vienpusēji atteikties no veiktā pasūtījuma, nosūtot e-pastu E-Tirgum uz [email protected]. Šādā gadījumā Pircēja samaksātā nauda par pasūtījuma izpildi tiek pārskaitīta 5 darba dienu laikā uz Pircēja kontu. Tomēr, ja, saņemot Pircēja atteikumu, pasūtījuma piegāde jau ir uzsākta, E-Tirgus ir tiesīgs ieturēt piegādes maksu no Pircējam atmaksājamās summas.

Pircējs nav tiesīgs  iesniegt preču pasūtījumu E-Tirgū, ja tas nav iepazinies ar Noteikumiem un (vai) tiem nepiekrīt. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai noteiktai to daļai, tam nebūs iespējas pasūtīt preces E-Tirgū. Pircējam, pasūtot preces E-Tirgū uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.

E-Tirgus saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties E-Tirgū, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti E-Tirgū, tādēļ Pircējam ar Noteikumiem jāiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs pēc grozīto Noteikumu publicēšanas E-Tirgū veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar jaunajiem grozījumiem un tiem piekrīt.

E-Tirgus neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bez iebildumiem atbrīvojams, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

E-Tirgum ir tiesības bez brīdinājuma vienpusēji ierobežot Pircēja E-Tirgus pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs E-Tirgus izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt E-Tirgus izpildāmajiem pasūtījumiem, darba stabilitātei un (vai) drošībai.

Rodoties svarīgiem apstākļiem, E-Tirgus var uz laiku vai pavisam izbeigt E-Tirgus darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam. Šādā gadījumā E-Tirgus 5 darba dienu laikā atgriež Pircējiem to samaksāto naudu par nepiegādātajiem pasūtījumiem.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo interneta vietni, norādot pasūtāmo preču veidu, daudzumu un dienu uz kuru tiek veikts pasūtījums. Pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu pēc pasūtījuma noformēšanas, vai arī  skaidrā naudā vai ar bankas karti pie preces saņemšanas. Visas preču cenas in norādītas ar PVN.

Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" nodrošina preču piegādi vai preču saņemšanu trešdienās, piektdienās un sestdienās no plkst. 10:00 līdz 13:00 pasūtījumiem, kuri veikti līdz plkst. 11:00 iepriekšējā dienā.

Bez maksas preču saņemšana pārtikas preču paviljonā Tirgus ielā 10, Ventspilī LV-3601. Preču piegāde EUR 3 Ventspils pilsētas robežās. Ārpus Ventspils pilsētas robežām preču piegāde tiek organizēta tikai pēc atsevišķas vienošanās.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" apņemas pircēju datus apstrādāt un uzglabāt atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Jebkādi pircēja norādītie personīgie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi preču piegādei pircējiem.