Ventspils tirgus

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440

 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,

 un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 39.punktu

 I Noteikumos lietotie termini

1.1.     Tirgus teritorija – pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” īpašumā esošās vai nomātās teritorijas Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, Tirgus ielā 10, Talsu ielā 10 un Tirgus laukumā 2, Ventspilī;

1.2.     Tirgus administrācija – pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” struktūrvienība, kas veic tirgus teritorijas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, organizē darbu un atbild par šajos noteikumos noteiktās tirdzniecības organizatoriskās kārtības ievērošanu;

1.3.     Paviljons – slēgta tipa būve, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai;

1.4.     Kiosks – slēgta tipa būve, kas ir ietverta paviljona ēkā, vai ir atsevišķa slēgta tipa būve un atrodas tirgus teritorijā;

1.5.     Nojume – īpaši iekārtoti tirdzniecības galdi ar jumtu, kas ir novietoti tirgus teritorijā;

1.6.     Galds  preču pārdošanai paredzēti galdi, kas atrodas tirgus teritorijā;

1.7.     Laukums – no apbūves brīvā tirgus teritorija, kur notiek preču pārdošana no transporta līdzekļiem vai citādā veidā iekārtotām tirdzniecības vietām;

1.8.     Tirdzniecības dalībnieks – juridiska vai fiziska persona, kura nomā tirdzniecības vietu tirgus teritorijā un atbilst šo noteikumu 3.punktā minētajām prasībām;

1.9.     Tirdzniecības vieta – īpaši iezīmēta un numurēta vieta tirgus teritorijā, saskaņā ar tirgus plānu;

1.10. Nomas līgums – dokuments, kur atrunātas savstarpējās saistības, tiesības un pienākumi, starp tirgus administrāciju un nomnieku;

1.11. Tirdzniecības atļauja – pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” izsniegta atļauja, kas piešķir tiesības pārdot preces tirgus teritorijā.

II Vispārīgie jautājumi

2.      Šie noteikumi nosaka tirdzniecības kārtību tirgus teritorijā, kura ir jāievēro tirdzniecības dalībniekiem.

3.      Veikt tirdzniecību tirgus teritorijā ir tiesīgi šādi tirdzniecības dalībnieki:

3.1.  šo noteikumu izpratnē juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vēlas pārdod preces un ir saņēmusi tirdzniecības atļauju;

3.2.  fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, kura ir saņēmusi tirdzniecības atļauju, un ir tiesīga pārdot šādas preces:

3.2.1.  pašu ražoto lauksaimniecības produkciju;

3.2.2.  izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus;

3.2.3.  grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;

3.2.4.  augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu;

3.2.5.  mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

3.2.6.  savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes, savvaļas ziedus;

3.2.7.  pašu iegūtos svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos;

3.2.8.  meža reproduktīvo materiālu;

3.2.9.  lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;

3.2.10.  lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.

4. Pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībnieks veic pārtikas apriti reglamentējošos  normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei (piemēram, veterinārās, higiēnas, makšķerēšanas u.c. prasības pārtikas apritei).

5. Lai saņemtu tirdzniecības atļauju preču pārdošanai tirgus teritorijā, tirdzniecības dalībniekam, aizpildot iesnieguma veidlapu, ko izsniedz tirgus administrācija (Pielikums Nr.1), tirgus administrācijā jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

5.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) un deklarētās dzīvesvietas adrese vai papildu adrese, vai juridiskās personas nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese;

5.2.   jānorāda realizējamo preču grupas;

5.3. informācija par to, vai tirdzniecības vietā tiks pārdota pašu ražotā lauksaimniecības produkcija vai arī citu personu ražotā produkcija;

5.4. jāiesniedz saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, vai šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētai fiziskajai personai Valsts ieņēmumu dienesta izsniegts apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas.

6.    Tirdzniecības atļauja ir derīga no izsniegšanas brīža līdz kalendārā gada beigām.

7. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētā fiziskā persona attiecīgajā tirgus teritorijā nav tiesīga vienlaikus izmantot vairākas tirdzniecības vietas. Minētā prasība nav piemērojama, ja tirdzniecības dalībnieks izmanto vairākas tirgus plānā (Pielikums Nr.2) vienuviet norādītās tirdzniecības vietas, kuras robežojas, lai tādējādi nodrošinātu faktiski nepieciešamo tirdzniecības platību preču pārdošanai attiecīgajā tirdzniecības vietā.

8. Tirgus administrācijai ir tiesības pieprasīt no tirdzniecības dalībnieka papildus informāciju par realizējamo preču grupām un to izcelsmi, kā arī pārbaudīt šo informāciju, ja rodas aizdomas par sniegtās informācijas patiesumu.

9. Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrodas dokumenti vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

10. Tirdzniecības dalībnieks, izņemot šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās fiziskās personas, tirdzniecības vietā patērētājiem redzamā vietā izvieto šādu skaidri salasāmu informāciju:

10.1. ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants - uzņēmuma nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā;

10.2. ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziska persona - vārds un uzvārds.

11. Tirgus teritorijā tirdzniecība tiek veikta šādās vietās:

11.1. tirdzniecības kioskos;

11.2. tirdzniecības nojumēs;

11.3. uz tirdzniecības galdiem;

11.4. paviljonos;

11.5. tirgus laukumā;

11.6. speciāli ierīkotās tirdzniecības telpās.

III Tirdzniecības vietu izmantošanas noteikumi

12. Preču pārdošanu var veikt darba dienās no plkst. 7.30 līdz 15.00, sestdienās un svētdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00. Ja tirdzniecības dalībnieks vēlas noteikt citu darba laiku, tas iepriekš jāsaskaņo ar tirgus administrāciju.

13. Tirdzniecības vieta ir norādīta nomas līgumā vai tirdzniecības vietu ierāda tirgus administrācijas darbinieks pirms tirdzniecības uzsākšanas atbilstoši tirgus plānam.

14. Tirgot atļauts Latvijā ražotas un importētas pārtikas un nepārtikas preces.

15. Samaksa par tirdzniecības vietas izmantošanu, saskaņā ar ikgadējo tirgus apstiprinātu tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādi (Pielikums Nr.3), veicama tajā dienā, kad tiek izmantota tirdzniecības vieta un maksājums jāveic tirgus administrācijas kasē, laikā no plkst. 7:00 līdz 11:00, vai reizi mēnesī līdz 25. datumam pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” norēķinu kontā, ja par tirdzniecības vietas izmantošanu ir noslēgts nomas līgums un samaksa tiek veikta pēc izsniegtā rēķina.

16. Pārtraucot preču pārdošanu, kad vieta ir atbrīvota no precēm, tā jānodod tirgus atbildīgajam darbiniekam tādā kārtībā, kādā tā saņemta.

IV Tirdzniecības inventāra izmantošanas un nomas noteikumi

17. Visam tirdzniecības inventāram jābūt tehniskā kārtībā un tīram.

18. Ar iznomāto inventāru jārīkojas saudzīgi.

19. Iznomātais tirdzniecības inventārs pēc tā izmantošanas, jānodod atpakaļ tirgus administrācijai tīrs un tehniskā kārtībā.

20. Samaksa par tirdzniecības inventāra nomu veicama tajā dienā, kad tas tiek izmantots, un maksājums jāveic tirgus administrācijas kasē, laikā no plkst. 7.00 līdz 11.00, vai reizi mēnesī līdz 25. datumam tirgus administrācijas kasē vai pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” norēķinu kontā, ja par tirdzniecības inventāra izmantošanu ir noslēgts nomas līgums un samaksa tiek veikta pēc izsniegtā rēķina.

21. Nomātā tirdzniecības inventāra nozaudēšanas, neatgriešanas vai bojāšanas gadījumā, nomnieks sedz inventāra atjaunošanas vai remonta izdevumus.

V Elektroenerģijas izmantošanas noteikumi

22. Tirdzniecības dalībnieki, saskaņojot ar tirgus administrāciju, tirdzniecības nodrošināšanai var pieslēgt elektroiekārtas (kases aparāts, svari, apgaismojums u.c. tirdzniecības inventārs) tam speciāli paredzētās vietās.

23. Elektrokabeļi nedrīkst būt bojāti, ar atklātiem savienojumiem un tiem ir jābūt izolētiem.

24. Par patērēto elektroenerģiju tirdzniecības dalībnieks maksā pēc preču pārdošanas vietā uzstādītā elektroenerģijas skaitītāja. Ja minētā elektroenerģijas patēriņa uzskaite nav iespējama, tad tiek noteikta fiksēta maksa atbilstoši tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādim.

25. Samaksa par patērēto elektroenerģiju veicama tajā dienā, kad tiek izmantota tirdzniecības vieta un maksājums jāveic tirgus administrācijas kasē, laikā no plkst. 7.00 līdz 11.00, vai reizi mēnesī līdz 25. datumam tirgus administrācijas kasē vai pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” norēķinu kontā, ja par tirdzniecības vietas izmantošanu ir noslēgts līgums un samaksa tiek veikta pēc izsniegtā rēķina.

 VI Transporta kustības noteikumi tirgus teritorijā

26. Tirgus teritorijā atļauts iebraukt tikai transporta līdzekļiem, kam tirgus administrācija ir izsniegusi atļauju Nr. 20:

26.1. transportam, no kura tiek veikta preču pārdošana;

26.2. preču piegādes transportam uz 20 minūtēm;

26.3. citos gadījumos, saskaņojot ar tirgus administrāciju.

27. Transporta kustība tirgus teritorijā atļauta tikai tam paredzētās vietās un kārtībā.

28. Preču izkraušana un iekraušana transporta līdzekļos jāveic pēc iespējas ātri, bet ne ilgāk par 20 minūtēm, lai nekavētu kustību tirgus teritorijā.

29. Tirgus teritorijā aizliegts novietot autotransportu un motociklus, izņemot 26.1.apakšpunktā minētajā gadījumā.

VII Aizliegumi tirgus teritorijā

30. Tirgus teritorijā aizliegts:

30.1. pārkāpt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” iekšējās kārtības noteikumus;

30.2. skaļi un nepiedienīgi uzvesties;

30.3. piegružot tirgus teritoriju;

30.4. izmest atkritumus un izliet netīros ūdeņus tam neparedzētās vietās;

30.5. nesaudzīgi izturēties vai bojāt tirgus mantu;

30.6. bez saskaņošanas ar tirgus administrāciju pārvietot tirgus inventāru u.c.;

30.7. bojāt vai patvaļīgi iejaukties tirgus elektroinstalācijā;

30.8. lietot alkoholiskos dzērienus, izņemot organizētu pasākumu laikā;

30.9. smēķēt neatļautās vietās;

30.10. nodot tirdzniecības vietu citai personai.

VIII Tirdzniecības dalībnieka pienākumi

31. Tirdzniecības dalībniekam ir pienākumi:

31.1. ievērot Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumus Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”;

31.2. ievērot Ventspils pilsētas domes lēmumus par tirdzniecības noteikumiem Ventspils pilsētā;

31.3. ievērot pašvaldības SIA ”Ventspils nekustamie īpašumi” iekšējās kārtības noteikumus;

31.4. uzturēt kārtību un tīrību nomātajās tirdzniecības vietās;

31.5. ievērot pieklājīgas uzvedības un ētikas normas;

31.6. saudzīgi izturēties pret pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īepašumi” mantu;

31.7. būt godīgam pret pircējiem, tajā skaitā nodrošināt preču kvalitāti atbilstoši cenai un uzņemties atbildību par to;

31.8. ievērot tirgus administrācijas rīkojumus.

 IX Tirdzniecības dalībnieka atbildība

32. Par pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu var tikt piemērota sankcija – tirgus administrācijas rakstisks brīdinājums vai tirdzniecības dalībniekam ar tirgus administrācijas rīkojumu var tikt anulēta tirdzniecības atļauja.

33.  Ja tiek bojātas pašvaldības SIA “Ventspils neksutamie īpašumi” materiālās vērtības, tad vainīgai personai ir pienākums segt bojāto materiālo vērtību remonta vai atjaunošanas izdevumus.

X Tirgus administrācijas atbildība

34. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” tirgus administrācija atbild par šajos noteikumos noteiktās tirgus pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un tirdzniecības organizatoriskās kārtības ievērošanu.

35. Tirgus administrācija atbild par maksas iekasēšanu par tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādi.

36. Tirgus administrācija nenes atbildību par tirdzniecības dalībnieku precēm un īpašumu.

XI Noslēguma jautājumi

37. Par jautājumiem, kas nav atrunāti šajos noteikumos, vai ir nepieciešama papildinformācija, personai jāvēršas tirgus administrācijā.

38. Tirgus administrācijas lēmumus vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram ne vēlāk kā 30 dienu laikā no tiesību aizskāruma brīža.

39. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” 2006.gada 4.aprīļa “Iekšējās kārtības noteikumi”.

40. Noteikumiem ir pievienoti pielikumi:

40.1. veidlapa “Iesniegums tirdzniecības atļaujai”;

40.2. tirgus plāns;

40.3. tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādis