Informācija par SIA “Ventspils tirgus” darba samaksu

Saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 4.1 daļas prasībām, SIA „Ventspils tirgus” ir jāpublisko dati par kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Sabiedrības darbinieku mēnešalgu nosaka, ņemot vērā:

  • Darba likumu;
  • Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.
  • Likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”.
  • Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprināto budžetu.

Darba samaksu darbiniekiem nosaka atkarībā no ieņemamā amata un kvalifikācijas līmeņa, pamatojoties uz darbinieka prasmēm, atbildības pakāpi un ieguldījuma. Pašvaldības SIA „Ventspils tirgus” darbiniekiem mēnešalga par pilnu amata vienību (slodzi) tiek noteikta apmērā, kas nav mazāka par valsts noteikto minimālo darba algu, un tiem darbiniekiem, kuriem ir noteikta minimālā darba alga, tā tiek palielināta vienlaicīgi ar valstī noteiktā minimuma paaugstinājumu.

Darba samaksas apmēra (rēķinot uz pilnu slodzi) sadalījums pa amatu grupām pašvaldības SIA „Ventspils tirgus”:

 N.p.k. Amata pamatfunkcija Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no – līdz) Vidējā mēnešalga
 1Kapitālsabiedrības vadošie darbinieki (t.sk. valde) 2 1025 – 1500 1190
 2Pamatdarbības funkcija 5 501 – 607 537